« Return to Leaderboard
lshalon
Race Horse # Prize
1 SAR - 4 IMA PHAROAH 5 $13.50
2 SAR - 5 POINT OF HONOR 6 --
3 SAR - 6 MISTER WINSTON 2 --
4 SAR - 7 SHAWDYSHAWDYSHAWDY 6 $24.30
5 SAR - 8 REIGNING SPIRIT 8 --
6 SAR - 9 CODE OF HONOR 3 --
7 SAR - 10 HOPEFUL TREASURE 1 --
8 SAR - 11 HIGHLAND SKY 3 $19.60
Total $57.40