shag
Race Horse # Prize
1 SAR - 1 Kenyan 7 --
2 SAR - 2 Secret Quality 6 --
3 SAR - 3 Thirteen Songs 5 --
4 SAR - 4 Malibu Strings 7 --
5 SAR - 5 Fierce Scarlett 3 --
6 SAR - 6 Leap to Glory 4 --
7 SAR - 7 Lady Joan 7 $25.00
Total $25.00